As Çamlık Sitesi B-1 Blok 77/7 Koşuyolu\kadıköy\istanbul, 34718
(0216) 326 96 00
info@tibbihipnozdernegi.org.tr

ETİK KURALLAR

Tıbbi Hipnoz Derneği, ESH (Avrupa Hipnoz Derneği) ve ISH (Uluslararası Hipnoz Derneği)’ in etik kriterlerini ( Meslek Ahlakı Tüzüğünü) emsal alır.

Misyon

Tıbbi Hipnoz Derneğinin misyonu (THD),  hipnozun Türkiye’de gelişimi ve tanıtımı; en yetkin şekilde ve yetkili kişilerce  klinik kullanımı; bilimsel çalışmalarla tedavideki yerini alması, fert ve toplum sağlığını koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edecek şekilde uygulanması ve bu amaçlara ulaşma gayesiyle gerekli eğitim faaliyetlerini tedavi ehliyetine sahip  yetkin sağlık personeline  (tabip, diş tabipleri, hipnoz  uygulaması   sertifikasına    sahip  hekim  gözetiminde   olmak  üzere  kendi  alanlarında klinik  psikologlara   ve psikolojinin   tıbbi  uygulamaları   yetki  belgesine   sahip  psikologlara) vermektir.

Etik Kurallar

Her THD üyesinin ve verilen hipnoz eğitimi tamamladığında THD üyeliğine uygun hale gelecek kişilerin bağlı olması gereken etik kurallar düzenlenmiştir ve kişisel yemin yerine geçer. İşbu Etik Kuralların onaylanmasıyla, üyelerden söz konusu kuralların tatbikinde iş birliği yapması ve bu davranış kurallarına dayalı tüm disiplin hükümlerine göre hareket etmesi istenir.(Ek 1: Tıbbi Hipnoz Derneği Etik Yemini Formu)

 • Tanımlar:
  • Tıbbi Hipnoz, hekimin/yetkin sağlık personelinin teşhisi ve hastanın onayı doğrultusunda gerçekleşen, hastanın ihtiyaç ve istekleri yönünde hipnoz uygulayıcısı (tabip, diş tabipleri, hipnoz uygulaması   sertifikasına    sahip  hekim  gözetiminde   olmak  üzere  kendi  alanlarında klinik  psikologlar  ve psikolojinin   tıbbi  uygulamaları   yetki  belgesine   sahip  psikologlar) tarafından çeşitli indüksiyon yöntemleriyle telkin verilerek uygulanan ruhsal, fiziksel ve sosyal iyileşmeyi hedefleyen bir tedavi protokolüdür. Diğer bir ifade ile hipnoz, telkin yoluyla diğer bir kişinin bilinç ve farkındalık, vücut, hisler, duygular, düşünceler, hafıza veya davranışlarında değişiklik elde etmek üzere tasarlanmış veya bu sonucu ortaya çıkaran eylem veya prosedürüdür.
   • Tıbbi Hipnoz eğitimli ve sertifikalı profesyonellerce/ yetkin sağlık personellerince tıbbın pek çok alanında ve psikolojik ve psikosomatik rahatsızlıkların tedavisinde tamamlayıcı bir tedavi yöntemi olarak kullanılmaktadır.
   • Tıbbi Hipnoz kesinlikle bir gösteri sanatı değildir ve ilmi ve tıbbi amaçlara hizmet eder.
   • Hipnozla Tedavi: Hasta tedavisinde hipnozu kullanacak olan yetkin sağlık personeli, hasta tedavisine ilişkin kendi mesleki alanındaki (doktorluk, diş hekimliği, psikoloji) temel beceri ve yeteneklere sahip olmalı ve hipnozla tedaviyi hipnozla ilgili gerekli eğitimi almış olmak şartıyla tamamlayıcı tedavi olarak değerlendirmelidir.
  • Yetkin sağlık personeli, ilgili makamlarca verilen gerekli eğitim ve sertifikasyona sahip, tedavi ehliyetine haiz tabip, diş tabipleri, hipnoz uygulaması   sertifikasına    sahip  hekim  gözetiminde   olmak  üzere  kendi  alanlarında klinik  psikologları   ve psikolojinin   tıbbi  uygulamaları   yetki  belgesine   sahip  psikologları ifade etmektedir.
  • Hipnoz Uygulayıcısı, hipnozu tedaviye yardım amaçlı kullanmaya yetkin meslek gruplarından birine ait (tabip, diş tabipleri, hipnoz uygulaması   sertifikasına    sahip  hekim  gözetiminde   olmak  üzere  kendi  alanlarında klinik  psikologlar   ve psikolojinin   tıbbi  uygulamaları   yetki  belgesine   sahip  psikologlar) ve gerekli hipnoz eğitimini almış, kendi mesleğinde yetkin ve hipnozu mesleki yetenek ve becerileri dâhilinde kullanan sertifikalı hipnoz uygulayıcısıdır.
  • Hipnotik telkin, hipnoz altında, sağlık amaçlı olarak, koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici eylem veya süreçleri,
  • Hipnoz; Hipnoz, telkin yoluyla diğer bir kişinin bilinç ve farkındalık, vücut, hisler, duygular, düşünceler, hafıza veya davranışlarında değişiklik elde etmek üzere tasarlanmış bu sonucu ortaya çıkaran eylem veya prosedürü,

ifade eder.

 • Hasta ve Danışanlarla Mesleki İlişkiler
  • THD üyeleri hipnozu veya hipnotik teknikleri mesleki ehliyetleri dâhilinde tedavi alanlarında ve akademik ve bilimsel çalışmalarda kullanırlar.
  • THD üyeleri hipnozu veya hipnotik teknikleri klinik çalışma ve uygulamalarda kullanırken her zaman hastanın/danışanın sağlığını ön planda tutmayı kabul eder.
  • THD üyeleri hipnozu tedavide kullanırken her bir hastanın ihtiyaçlarına, kişilik özelliklerine ve yaşam tarzına uygun bir yaklaşım belirler ve kendi bilgi, birikim ve deneyimlerini kullanarak uygun bir tedavi yöntemi geliştirir.
 • Hipnozun Tedavide Kullanımı:
  • Üyeler, hipnozu tedavide kullanabilmek için ilgili makamlar tarafından verilen hipnoza ilişkin eğitim ve kursları tamamlamış olmalıdır.
  • Hipnoz diğer bilimsel ya da klinik çalışmalara yardımcı/tamamlayıcı bir yöntem olarak düşünülebilir, bu nedenle hipnoz tekniğini kullanabilmek tek başına bir uzmanlık veya araştırma alanı kabul edilmez.
  • Üyeler, C Sağlık Bakanlığınca onaylı veya denkliği kabul edilmiş ilgili mesleki (tabiplik, diş tabipliği, klinik psikoloji ve psikolojinin tıbbi uygulamalarına yetkili alanları) diploma ve belgeleri ibraz etmeden hipnozu tedavi amaçlı uygulayamazlar.
  • Üyelerin, kendi mesleki alanlarındaki mesleki ve etik standartları tüm hipnotik uygulamaları sırasında geçerlidir.
  • Üyeler, meslektaşlarının etik olmayan davranışlarını ve hipnozun etik olmayan uygulamalarını caydırmak, önlemek ve düzeltmek için gerekli önlemleri almalıdır. Aynı şekilde, üyeler etik olmayan davranışlar sergilemekle haksız yere suçlanan meslektaşlarını gerektiğinde ve bu etik kuralları göz önünde bulundurarak savunmak ve desteklemek konusunda da aynı derecede hazır olmalıdır.
  • Üyeler, mesleki davranış ve ilişkilerinin ve bunların sonuçlarının sorumluluğunu kabul eder.
  • Üyeler, işbu etik kurallarla uyumlu tedavi amaçlı hipnoz uygulamaları yapmak ve bu amaçla gerekli denetleme ve değişiklikleri yapma sorumluluğunu kabul ederler.
 • Meslek Dışı Kişi ve Uygulamalara Yaklaşım:
  • “Tedavi ehliyeti olmayan ve/veya meslek dışı kişi (ley hipnotist/hipnoterapist)”, herhangi bir mesleki lisansı olsa bile tıbbi tedavi ehliyeti olmadan hipnoz uygulayan kişidir.
  • Üyeler, tedavi ehliyeti olmayan ve/veya meslek dışı kişilere (ley hipnotist/ hipnoterapistlere) hipnoz ile tedavi tekniğini öğretemezler. Ancak, toplumu hipnozun tedavideki yeri ve değeri hakkında bilgilendirici ve aydınlatıcı aktivite ve organizasyonlarda bulunabilirler. Böylece, hipnozun doğru tanıtımının yapılması ve ley hipnotist/hipnoterapistlere karşı toplumun bilinçlendirilmesi konusunda proaktif rol alırlar.
  • Üyeler, hipnozu eğlence ve gösteri amaçlı olarak kullanamaz, kullanımını onaylayamaz ya da destekleyemez.
  • Hiçbir THD üyesi meslek dışı uygulama yapan kişi ve kuruluşlarla hipnozla ilgili olarak ilişki kuramaz, eğitim veremez.

Tıbbi Hipnoz Derneği, meslek dışı kişilerin hipnoz uygulamak amacıyla eğitilmelerini, bu kişilerle hipnoz kullanımı konusunda ilişki kurulmasını veya bu kişilerin hipnoz kullanımlarına yardımcı olmayı ” etik dışı” sayar.

 • Toplumda Tıbbi Hipnoz Bilincini Oluşturmak ve Medya İlişkileri
  • Üyeler, toplumda tıbbi hipnoz bilincini oluşturmak amaçlı yazılı ve/veya görsel basından faydalanabilir.
  • Üyeler, tıbbi hipnoza zarar verilmesini ve yanlış anlaşılmasını önlemek için basın ya da diğer iletişim araçlarının temsilcileri ile görüşmeler yapabilir.
  • Üyeler, tedavi, bilimsel, eğitim ve tanıtım amaçlı sağlık hizmeti mesleğinde olanlar ve/veya kamu için elektronik kayıtlar hazırlayabilir ve kullanabilir.
  • Üyeler dürüst ve adil bir şekilde mesleki yeterlilik, nitelik ve yeteneklerini halka ve medyaya sunmalı ve hatalı, yanıltıcı, aldatıcı ya da doğruluğu kanıtlanmamış ifadelerden kaçınmalıdır.
  • Hipnoz uygulama sertifikasına sahip kişi ve kurumlar hipnozun tanıtımı, bilgilendirilmesi, bilimsel içeriğinin duyurulması dışındaki hipnozla ilgili reklam, rekabet, yanlış bilgilendirici, abartılı tüm uygulamalardan kaçınmakla sorumludur.

Dernek Tüzüğü İçin Tıklayınız